تعدادی از نمونه کاری اجرا شده کاغذ دیواری سه بعدی و پوستر دیواری توسط مجموعه manzel.ir  را ببنید.